บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 สุภาพร เชยชิด และธนัฏฐธมน มัธยะจันทร์. (2565). การอ่านฉลากโภชนาการ:ความสำคัญที่ควรเริ่มต้นในเด็ก.  (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ). 9(2), 55-69. TCI
2 จักรกฤช ปิจดี, มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ และณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์. (2564). บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 22(1), 29-37. TCI
3 กนิษฐ์ โง้วศิริ และกันยา นภาพงษ์. (2564). ผลของการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนประยุกต์ต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 22(1), 176-185. TCI
4 ธนะวัฒน์ รวมสุก, ณิชมณ หลำรอด และบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์. (2564). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรัง.  (วารสารพยาบาล ). 70(1), 31-40. TCI
5 กฤษณา โชติชื่น. (2564). การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล สำหรับการฝึกปฏิบัติในคลินิกฝากครรภ์ตามแนวคิด VARK.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ). 4(3), 22-32. TCI
6 ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล, ศิริภัททรา จุฑามณี และอรพิชา เกตุพันธ์. (2564). การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิต.  (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ). 29(4), 99-110. TCI
7 ชัชวาล วงค์สารี. (2563). การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วิทยา : สาขาพยาบาลศาสตร์.  (EAU Heritage Journal Social Science and Humanities ). 10(1), 1-14. TCI
8 ธนะวัฒน์ รวมสุก, ทัศนีย์ รวิวรกุล, รังสิมา พัสระ และวิภากร สอนสนาม. (2563). บทบาทวิชาชีพพยาบาลด้านบริการช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).  (วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ). 6(2563), 171-181. TCI
9 Onpicha Ketphan, Siripattra Juthamanee, Sarah Jane Racal, & Bunpitaksakun, D. (2020). THE MENTAL HEALTH CARE MODEL TO SUPPORT THE COMMUNITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THAILAND.  (Belitung Nursing Journal ). 6(5), 152-156. SCOPUS
10 เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์, นิรัตน์ชฎา ไชยงาม, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และกิติวัฒนา ศรีวงศ์. (2563). การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงวิกฤต โควิด-19.  (วารสารเกื้อการุณย์  ). 27(2), 175-185. TCI
11 อรพิชา เกตุพันธ์, Sarah Jane Racal และดุษณี บุญพิทักษ์สกุล. (2563). บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะซึมเศร้าส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน.  (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ). 7(1), 50-65. TCI
12 ชัชวาล วงค์สารี, เปรมวดี คฤหเดช และเกตุนรินทร์ บุญคล้าย. (2562). แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ). 9(3), 63-74. TCI
13 ชัชวาล วงค์สารี. (2562). การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง.  (วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก ). 72(1), 69-77. TCI
14 ชัชวาล วงค์สารี. (2562). การสอนการคิดให้มีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล Generation Z : การทบทวนวรรณกรรม.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 20(1), 21-30. TCI
15 ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์, จารุวรรณ ก้านศรี, อุทัยวรรณ แก้วพิจิตร และชุติมา มาลัย. (2562). ความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ : บทบาทพยาบาล.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 36(2), 254-264. TCI
16 ชัชวาล วงค์สารี และจารี ศรีพารัตน์. (2561). บทบาทพยาบาลกับการรักษาขั้นต้นและดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด.  (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ). 24(3), 467-478. TCI
17 ชัชวาล วงค์สารี, กันตาภัทร บุญวรรณ และกัลยภรณ์ เชยโพธิ์. (2561). โรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3-4 : การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3), 48-62. TCI
18 ชัชวาล วงค์สารี และศุภลักษณ์ พื้นทอง. (2561). ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ : การพยาบาลและการดูแลญาติผู้ดูแล.  (วารสาร มฉก.วิชาการ  ). 22(43-44), 166-179. TCI
19 ชัชวาล วงค์สารี และอรนันท์ หาญยุทธ. (2561). พฤติกรรมจริยศาสตร์ที่พึ่งปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพ.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 19(3), 33-37. TCI
20 ชัชวาล วงค์สารี. (2561). บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ.  (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ). 4(2), 102-111. TCI
21 ชัชวาล วงค์สารี และจริยา กฤติยาวรรณ. (2561). บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย.  (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ). 24(4), 613-624. TCI
22 ชัชวาล วงค์สารี, มัตติกา ใจจันทร์ และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2561). บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3), 71-83. TCI
23 ชัชวาล วงค์สารี, พิมพ์ลักษณ์ รังษีภโนดร และอัมพร เจียงวิริชัยกูร. (2561). การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มในการดูแลป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวา.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3), 89-100. TCI
24 ชัชวาล วงค์สารี, สายฝน กันธมาลี และนันทนา พันชนะ. (2561). การเยี่ยมบ้านของพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3), 107-11. TCI
25 ชัชวาล วงค์สารี, อรุณณี วงค์ปันดีด และอาภรณ์ ศรีชัย. (2561). ความเหมือนที่แตกต่างในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3), 124-131. TCI
26 ชัชวาล วงค์สารี, กันยา นภาพงษ์ และเอื้ออารีย์ สาริกา. (2561). การชะลอไตเสื่อมจากโรคเบาหวานโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจ.  (วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ). 8(2), 15-24. TCI
27 ชัชวาล วงค์สารี. (2561). สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย : ประเด็นและแนวโน้มการดูแลทางการพยาบาล.  (EAU Heritage Journal Social Science and Humanities ). 12(1), 47-58. TCI
28 Current Situation in Dementia Syndrome on Older Person in Thailand: Issues and Trends in & Nursing Care. (2561). Current Situation in Dementia Syndrome on Older Person in Thailand: Issues and Trends in Nursing Care.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(1), 47-58. TCI
29 ชัชวาล วงค์สารี และจริยา กฤติยาวรรณ. (2560). การให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อบําบัดภาวะน้ําเกินในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: บทบาทพยาบาลไตเทียม.  (วารสาร มฉก.วิชาการ  ). 21(41), 137-150. TCI
30 ชัชวาล วงค์สารี. (2560). ผลกระทบการเกิดภาวะสมองเสื่อมต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย.  (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ). 23(4), 680-689. TCI
31 ชัชวาล วงค์สารี และจริยา กฤติยาวรรณ. (2560). การให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อบำบัดภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: บทบาทพยาบาลไตเทียม.  (วารสาร มฉก.วิชาการ  ). 21(41), 137-150. TCI
32 ชัชวาล วงค์สารี. (2560). ผลกระทบการเกิดภาวะสมองเสื่อมต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย.  (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ). 23(4), 680-689. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.