วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 กฤษณา โชติชื่น. (2564).  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลสำหรับการฝึกปฏิบัติในคลินิกฝากครรภ์ตามแนวคิด VARK .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า4(3), 0-0. TCI
2 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, สุมาลา สว่างจิตร และจักรกฤช ปิจดี. (2564).  การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และผลของการใช้สื่อต่อความรู้ ความมั่นใจและความพึงพอใจ เพื่อการเตรียมนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกประสบการณ์เด็กและวัยรุ่น .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(1), 218-229. TCI
3 จิราพร รักการ, เปรมวดี คฤหเดช, จันทนา แจ้งเจนเวทย์, นภพรพัชร มั่งถึก และจิราพร รักการ. (2564).  การรับรู้พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(6), 455-456. TCI
4 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์, พรพรรณ วรสีหะ, นงนุช วงศ์สว่าง และณิชมน หลำรอด. (2564).  ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ15(1), 131-140. TCI
5 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, ทัศนีย์ อรรถารส และจักรกฤช ปิจดี. (2564).  ประสบการณ์ของบิดามารดาและครูในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็กวัยก่อนเรียน .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(1), 199-207. TCI
6 วิสุดา แก้วพิลา และรัตน์ศิริ ทาโต. (2564).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชาย .  วารสารเกื้อการุณย์ 28(1), 70-81. TCI
7 นิตยา ศรีจำนง และอัญชลี จันทาโภ. (2564).  วิถีชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนสังคมสูงวัย .  วชิรเวชสาร 65(2), 153-164. TCI
8 Ngowsiri, K., Rung-in, N. & Danpradit, P. (2563).  Effectiveness of the Participatory Health Promotion Program for Improving Health Outcomes of Elderly with Non-Communicable Diseases in Municipalities, Thailand: An Experimental Study .  วารสารพยาบาลทหารบก 11(3), 2455-2459. TCI
9 Kittichottipanich, B., Vorasiha, P., Yingpaiboonsuk, U. & Punyarat Lapvongwatana. (2020).  A Better Pharmaceutical Organization Culture for Better New Drug Performance in Thailand : Mediating Role of Organizational Sustainability Dimensions .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6459-6460. SJR
10 Sonsnam, W., Monrudee Popijan & Maytapattana, M. (2020).  Preventing falls Guidelines for Elderly in Thailand .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6601-6610. SJR
11 Chaopreecha, O. & Anchalee Jantapo. (2020).  Inhibitor or purchase in intention of fake drugs in Thailand: Role of spiritual, ethical, religions and moral factors .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6561-6571. SJR
12 Smuntavekin, S., Chaopreecha, O. & Punyarat Lapvongwatana. (2020).  Integrating Health Drug Making with Information Technology Outsourcing in Thailand: Role of Outsourcing Capabilities on its Success .  Indian Journal of Publice Health Research & Development1(24), 6572-6580. SCOPUS
13 ธนะวัฒน์ รวมสุก, ณิชมน หลำรอด, อเนกพงศ์ ฮ้อยคำ และพัฒนา เศรษฐวัชราวนิช. (2563).  บทบาทพยาบาลชุมชนในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเลิกบุหรี่ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ14(1), 139-149. TCI
14 ชัชวาล วงค์สารี, ศุภลักษณ์ พื้นทอง และสุทธิชารัตน์ จันติยะ. (2563).  ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพเจเนเรชั่นแซดที่ทำงานไม่ตรงกับแผนกที่ตนเลือกสรร .  วารสารพยาบาลทหารบก 21(1), 136-146. TCI
15 รังสิมา พัสระ, มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, วิภากร สอนสนาม, จุฑามาศ มีบุญ และบุญฑริกา ผาใต้. (2563).  ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมยางยืดป้องกันข้อติดเมื่อสูงวัย .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข34(3), 102-114. TCI
16 แว่นใจ นาคะสุวรรณ. (2563).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(1), 171-180. TCI
17 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์ และพรพรรณ วรสีหะ. (2563).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 69(1), 10-18. TCI
18 เอื้ออารีย์ สาริกา, ชัชวาล วงค์สารี, ภคพร เที่ยวรอบ, นภิสสรา ธีระเนตร, เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, กฤติยาวรรณ, สุจิตรา กฤติยาวรรณ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และธนันต์นิภา ภัศุขนิธิวัฒน์. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ประเทศไทย .  วารสาร มฉก.วิชาการ 24(2), 245-255. TCI
19 กนิษฐ์ โง้วศิริ, กันยา นภาพงษ์ และวิภากร สอนสนาม. (2563).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 21(3), 418-431. TCI
20 อารยา ทิพย์วงศ์, วิญญ์ทัญญู บุญทัน, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, ธมกร อ่วมอ้อ, ภัทรกุล ไฝเครือ และสุพจน์ ดีไทย. (2563).  พฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำของผู้สูงอายุในชุมชนภาคเหนือ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม21(40), 22-23. TCI
21 Karuhadej, P., Danpradit, P. & Monrudee Popijan. (2019).  Effectiveness of increase health volunteer ability program in basic care for the dependent elderly in the communities, Nakhon Pathom Province, Thailand .  Journal of Excersice Physiology33(3), 219-227. TCI
22 Kwanrutai Sampoon , Posri, N. & Kittichottipanich, B. (2019).  Application of social dance exercise and social support program to improve quality of life for Thai older adults .  Journal of Health Research33(3), 260-266. SCOPUS
23 Ngowsiri, K. & Apinya Kooltalay. (2019).  Effects of Yoga for Degree of Shoulder Movement with Quality of Life among Breast Cancer Patients Modified Radical Mastectomy .  Journal of Excersice Physiology22(3), 124-135. TCI
24 อารยา ทิพย์วงศ์. (2562).  Cultural care for older persons with end of life in community .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 68(1), 11-19. TCI
25 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์ และเปรมวดี คฤหเดช. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา68(1), 11-19. Other
26 อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข. (2562).  แนวทางการพัฒนารูปแบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศในมหาวิทยาลัย .  วารสารเกื้อการุณย์ 26(1), 134-152. TCI
27 ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และสุดประนอม สมันตเวคิน. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีเลิกบุหรี่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(5), 357-366. TCI
28 จิราพร รักการ, ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ , ลักขณา ยอดกลกิจ, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก, สายสมร เฉลยกิตติ, ธัญรัศน์ และ ศรีบุษยาลักษณ์. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน .  การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 25620(-), 580-588. TCI
29 มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, พรพรรณ วรสีหะ, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์ และขวัญฤทัย เสมพูน. (2562).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์ 26(1), 76-91. TCI
30 ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และรวีวรรณ ศรีเพ็ญ. (2562).  ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครปฐม .  วชิรสารการพยาบาล31(2), 23-33. TCI
31 อารยา ทิพย์วงศ์, ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และลักขณา ยอดกลกิจ. (2562).  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน .  วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก7(1), 33-40. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ