วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, นภิสสรา ธีระเนตร, ปิยะนันท์ ฝอยทอง, นิรชา คำวะรัตน์, จิณห์จุฑา ชอบทดกลาง, ธัญชนก คงมาก, วาศิณี ฤทธิเดช และสรวิชญ์ คงเจริญ. (2565).  ประสิทธิผลของนวัตกรรมหมอนลูกบอลยางเพื่อสุขภาพป้องกันแผลกดทับ : การศึกษานำร่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 45(1), 61-74. TCI
2 ธนะวัฒน์ รวมสุก และแอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2565).  พยาบาลกับการจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ในชุมชน .  วารสารพยาบาล7(1), 53-62. TCI
3 Maungtoug, N., Jinpitcha Mamom , Tipsuda Sumneangsanor, Rungvachira, O., Kiatkanon, K., Piyawan Pokpalagon, Nabhaschanok Scheuffele & Manyat Ruchiwit. (2021).  The Implications Of Advance Directives For End-Of-Life Care .  Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation32(3), 22459-22466. SCOPUS
4 Somboon Boonyakiat, Chutima panyapinitnukul, M. Vijaya Bhaskara Reddy, Patchara Somchoe, Naharuethai Nareumanphokin & Taewrob, P. (2021).  Knowledge of Combined Contraceptive Pills of Technical College Students Thanyaburi District, Pathum Thani Province .  Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation32(3), 30255-30265. SCOPUS
5 Tipwong, A., Pairin Yodsuban & Patrapon Saritshasombat. (2021).  Prevention of Rheumatic Heart Disease in Thailand: a Postmodern Philosophical Perspective .  Philosophical Readings13(4), 2767-2770. SCOPUS
6 Sarutanon Chobpradit, Tipwong, A. & Sarinrut Juntapim. (2021).  Laws and Ethics in End-of-Life Care: The Role and Challenges of Nursing .  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education12(14), 4608-4613. SCOPUS
7 Ruamsook, T., Tipwong, A., Vorasiha, P. & Surintorn Kalampakorn. (2564).  Effect of a Program to Enhance Health Literacy and Self-Efficacy in Assisting Smoking Cessation among Village Health Volunteers in Samut Songkhram Province, Thailand .  Thai Journal of Public Health53(3), 214-222. TCI
8 นภพรพัชร มั่งถึก และจิณพิชญ์ชา มะมม. (2564).  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านโดยบูรณาการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล: การศึกษานำร่อง .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(3), 170-180. TCI
9 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, สุมาลา สว่างจิตร และจักรกฤช ปิจดี. (2564).  การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และผลของการใช้สื่อต่อความรู้ ความมั่นใจและความพึงพอใจ เพื่อการเตรียมนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกประสบการณ์เด็กและวัยรุ่น .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(1), 218-229. TCI
10 ธนะวัฒน์ รวมสุก, ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ, ชัชวาล วงค์สารี และวลัยนารี พรมลา. (2564).  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน .  วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ7(2), 168-182. TCI
11 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์, พรพรรณ วรสีหะ, นงนุช วงศ์สว่าง และณิชมน หลำรอด. (2564).  ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ15(1), 131-140. TCI
12 ทัศนีย์ อรรถารส, กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ และจักรกฤช ปิจดี. (2564).  ประสบการณ์ของบิดามารดาและครูในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็กวัยก่อนเรียน .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(1), 199-207. TCI
13 วิสุดา แก้วพิลา และรัตน์ศิริ ทาโต. (2564).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชาย .  วารสารเกื้อการุณย์ 28(1), 70-81. TCI
14 อัญชลี มูลวงษ์, ชิสาพัชร์ วงษ์จินดา* และธนะวัฒน์ รวมสุก. (2564).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแก่ญาติผู้ดูแลในโรงพยาบาลคลองเขื่อน .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก14(3), 1-14. TCI
15 เปรมวดี คฤหเดช และกันยา นภาพงษ์. (2564).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะตนเองต่อความรู้และความมั่นใจการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์ 28(2), 22-35. TCI
16 วรรณา มุ่งทวีเกียรติ , เพ็ญนภา วิเชียร , พัฒนา เชาวลิตสุภเศรณี, อรทัย หุ่นดี และชัชวาล วงค์สารี. (2564).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี13(2), 313-323. TCI
17 สุดประนอม สมันตเวคิน, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และอรนุช เชาว์ปรีชา. (2564).  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายไท่ชี่และแอโรบิกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(2), 346-356. TCI
18 กฤษณา โชติชื่น, ณัฐกานต์ มลยง, ลักษิกา เคนประคอง และเสาวภา แสนไชย. (2564).  ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาระยะตั้งครรภ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 .  วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ22(3), 60-70. TCI
19 นิตยา ศรีจำนง และอัญชลี จันทาโภ. (2564).  วิถีชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนสังคมสูงวัย .  วชิรเวชสาร 65(2), 153-164. TCI
20 Ngowsiri, K., Rung-in, N. & Danpradit, P. (2020).  Effectiveness of the Participatory Health Promotion Program for Improving Health Outcomes of Elderly with Non-Communicable Diseases in Municipalities, Thailand: An Experimental Study .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses 11(3), 2455-2459. TCI
21 Kittichottipanich, B., Vorasiha, P., Yingpaiboonsuk, U. & Punyarat Lapvongwatana. (2020).  A Better Pharmaceutical Organization Culture for Better New Drug Performance in Thailand : Mediating Role of Organizational Sustainability Dimensions .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6459-6460. SJR
22 Sonsnam, W., Monrudee Popijan & Maytapattana, M. (2020).  Preventing falls Guidelines for Elderly in Thailand .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6601-6610. SJR
23 Chaopreecha, O. & Anchalee Jantapo. (2020).  Inhibitor or purchase in intention of fake drugs in Thailand: Role of spiritual, ethical, religions and moral factors .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation1(24), 6561-6571. SJR
24 Smuntavekin, S., Chaopreecha, O. & Punyarat Lapvongwatana. (2020).  Integrating Health Drug Making with Information Technology Outsourcing in Thailand: Role of Outsourcing Capabilities on its Success .  Indian Journal of Publice Health Research & Development1(24), 6572-6580. SCOPUS
25 ธนะวัฒน์ รวมสุก, ณิชมน หลำรอด, อเนกพงศ์ ฮ้อยคำ และพัฒนา เศรษฐวัชราวนิช. (2563).  บทบาทพยาบาลชุมชนในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเลิกบุหรี่ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ14(1), 139-149. TCI
26 ชัชวาล วงค์สารี, ศุภลักษณ์ พื้นทอง และสุทธิชารัตน์ จันติยะ. (2563).  ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพเจเนเรชั่นแซดที่ทำงานไม่ตรงกับแผนกที่ตนเลือกสรร .  วารสารพยาบาลทหารบก 21(1), 136-146. TCI
27 รังสิมา พัสระ, มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, วิภากร สอนสนาม, จุฑามาศ มีบุญ และบุญฑริกา ผาใต้. (2563).  ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมยางยืดป้องกันข้อติดเมื่อสูงวัย .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข34(3), 102-114. TCI
28 แว่นใจ นาคะสุวรรณ. (2563).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(1), 171-180. TCI
29 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์ และพรพรรณ วรสีหะ. (2563).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 69(1), 10-18. TCI
30 เอื้ออารีย์ สาริกา, ชัชวาล วงค์สารี, ภคพร เที่ยวรอบ, นภิสสรา ธีระเนตร, เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, กฤติยาวรรณ, สุจิตรา กฤติยาวรรณ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และธนันต์นิภา ภัศุขนิธิวัฒน์. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ประเทศไทย .  วารสาร มฉก.วิชาการ 24(2), 245-255. TCI
31 กนิษฐ์ โง้วศิริ, กันยา นภาพงษ์ และวิภากร สอนสนาม. (2563).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 21(3), 418-431. TCI
32 อารยา ทิพย์วงศ์, วิญญ์ทัญญู บุญทัน, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, ธมกร อ่วมอ้อ, ภัทรกุล ไฝเครือ และสุพจน์ ดีไทย. (2563).  พฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำของผู้สูงอายุในชุมชนภาคเหนือ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม21(40), 22-23. TCI
33 Karuhadej, P., Danpradit, P. & Monrudee Popijan. (2019).  Effectiveness of increase health volunteer ability program in basic care for the dependent elderly in the communities, Nakhon Pathom Province, Thailand .  Journal of Excersice Physiology33(3), 219-227. TCI
34 Kwanrutai Sampoon , Posri, N. & Kittichottipanich, B. (2019).  Application of social dance exercise and social support program to improve quality of life for Thai older adults .  Journal of Health Research33(3), 260-266. SCOPUS
35 Ngowsiri, K. & Apinya Kooltalay. (2019).  Effects of Yoga for Degree of Shoulder Movement with Quality of Life among Breast Cancer Patients Modified Radical Mastectomy .  Journal of Excersice Physiology22(3), 124-135. TCI
36 เปรมวดี คฤหเดช, ส่าหรี แดงทองดี, จันทนา แจ้งเจนเวทย์, นภพรพัชร มั่งถึก และจิราพร รักการ. (2562).  การรับรู้พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(6), 455-456. TCI
37 ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์ และเปรมวดี คฤหเดช. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา68(1), 11-19. Other
38 อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข. (2562).  แนวทางการพัฒนารูปแบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศในมหาวิทยาลัย .  วารสารเกื้อการุณย์ 26(1), 134-152. TCI
39 ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และสุดประนอม สมันตเวคิน. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีเลิกบุหรี่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง63(5), 357-366. TCI
40 จิราพร รักการ, ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ , ลักขณา ยอดกลกิจ, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก, สายสมร เฉลยกิตติ, ธัญรัศน์ และ ศรีบุษยาลักษณ์. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน .  การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 25620(-), 580-588. TCI
41 มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, พรพรรณ วรสีหะ, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์ และขวัญฤทัย เสมพูน. (2562).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเกื้อการุณย์ 26(1), 76-91. TCI
42 ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และรวีวรรณ ศรีเพ็ญ. (2562).  ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครปฐม .  วชิรสารการพยาบาล31(2), 23-33. TCI
43 ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ , อารยา ทิพย์วงศ์ และลักขณา ยอดกลกิจ. (2562).  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน .  วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก7(1), 33-40. TCI
44 อารยา ทิพย์วงศ์. (2562).  วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะท้ายในชุมชน .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 68(1), 11-19. TCI
45 Ngowsiri, K., Karuhadej, P. & Napapongsa, K. (2561).  EFFECTIVENESS OF THAI MIND-BODY EXERCISE “RUSIE DUTTON’ ON BLOOD PRESSURE AND QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS IN BANGKOK, THAILAND .  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 16(3), 41-53. TCI
46 วรุณศิริ ปราณีธรรม, ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ & Kiatkanon, K. (2561).  SELF-CARE BEHVIOR OF MONKS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE .  วารสารช่อพะยอม29(3), 163-180. TCI
47 ดวงกมล วัตราดุลย์ และสุดประนอม สมันตเวคิน. (2561).  การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริก .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวจอก29(2), 112-127. Other
48 สุดประนอม สมันตเวคิน, สังวรณ์ งัดกระโทก, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และสุวิมล ว่องวานิช. (2561).  การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของกระบวนการพี่เลี้ยงในการฝึกทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยประเมินแบบทฤษฏีเป็นฐาน .  วารสารเกื้อการุณย์ 25(1), 56-72. TCI
49 ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และอารยา ทิพย์วงศ์. (2561).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสุนนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจิตเภท .  วารสารพยาบาลทหารบก19(พิเศษ), 487-494. TCI
50 ชัชวาล วงค์สารี และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2561).  การศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลทหารบก19(3), 117-125. TCI
51 มลฤดี โพธิ์พิจารย์ และชัชวาล วงค์สารี. (2561).  ความรู้และทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ผู้สูงอายุ .  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 24(1), 108-115. TCI
52 เปรมวดี คฤหเดช, พรพรรณ วรสีหะ, สุรางค์ เชื้อวณิชชากร, ส่าหรี แดงทองดี และพูนสุข ช่วยทอง. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการกับปัจจัยส่วนบุคคลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและชีวิต .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0(5), 815-830. TCI
53 พูนสุข ช่วยทอง, เปรมวดี คฤหเดช และสุรางค์ เชื้อวณิชชากร. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความฉลาดทางอารมณ์กับทัศนคติต่อปัจจัยทางวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาปริญญาตรี .  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10(พิเศษ), 98-108. TCI
54 พรพรรณ วรสีหะ. (2561).  ชีวิตภายหลังเกษียณ : ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย .  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10(1), 210-215. TCI
55 แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์, สายสมร เฉลยกิตติ และชัชวาล วงค์สารี. (2561).  บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า .  วารสารพยาบาลทหารบก19(พิเศษ), 25-32. TCI
56 ชัชวาล วงค์สารี. (2561).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30(3), 66-77. TCI
57 สุรางค์ เชื้อวณิชชากร, พูนสุข ช่วยทอง และเปรมวดี คฤหเดช. (2561).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0(1), 119-133. TCI
58 ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, เปรมวดี คฤหเดช, อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข, บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และผ่องศรี สวยสม. (2561).  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถตนเองและการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงทางเพศ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30(1), 11-22. TCI
59 หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี และบุญศรี กิตติโชติพาณิชย์. (2561).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยไม้พลองประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(2), 49-57. TCI
60 อรทัย รุ่งวชิรา, มณีรัตน์ ภาครูป, กาญจนา เกียรติกานนท์ และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2561).  สมรรถนะทางการพยาบาล ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการเป็นประขาคมอาเซียน .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 11(2), 130-142. TCI
61 สุจิตรา อู่รัตนมณี และสุภาวดี เลิศสำราญ. (2560).  ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นที่เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 31(2), 78-94. TCI
62 วานิช สุขสถาน, สุกัญญา บุญวรสถิต และมลฤดี โพธิ์พิจารย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์0(2), 1-11. TCI
63 มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25(3), 20-29. TCI
64 นนทชา วิมลวัฒนา, ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ และรัตนา ปานเรียนแสน. (2560).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิขาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช .  วารสารเกื้อการุณย์ 24(2), 67-81. TCI
65 เปรมวดี คฤหเดช. (2560).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การคุมกำเนิดต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงทางเพศ .  วารสารเกื้อการุณย์ 24(2), 145-161. TCI
66 วิไล ตาปะสี, ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ และสีนวล รัตนวิจิตร. (2560).  รูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม .  วารสารเกื้อการุณย์ 24(1), 42-54. TCI
67 หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี และวิจิตรา กุสุมภ์. (2560).  อัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา9(1), 135-145. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ